MOJA ADLERSSON 24/9 – 15/10, 2020

CONCRETE DAYS

I utställningen Concrete Days är det direkt uppenbart att Moja Adlersson upplever en allt starkare dragning åt den konkreta konsten, och hennes geometriska formspråk med exakta linjer och tvära vinklar har aldrig varit mer framträdande än nu. Konkret konst, till skillnad från abstrakt, åsyftar verk som är helt befriade från föreställande och symboliska drag. Adlerssons målningar är på samma sätt alltså inte ett skildrande av verkligheten – utan kompositioner av former, linjer och färgytor som utgör sin egen konkreta verklighet – även om betraktaren givetvis kan dra visuella paralleller mellan de målade formerna och fysiska ting. Verken är kompositioner i sin egen rätt som tilltalar sinnena direkt och oförmedlat.

Av yttersta betydelse i utställningen är formen – såväl formerna som ytorna dem emellan är tydligt avgränsade och rena, de lockar och leker med ögat. De geometriska linjerna är minutiöst dragna med hjälp av skarpa, små penslar och tejp, och kan i vissa fall närmast ha ett sakralt utseende i sin exakthet. Adlersson förenar sina räta linjer med mer bulliga, lekfulla former som böljar över duken och samspelar med det spikraka på ett vis som är otypiskt för konkret konst. En stark visuell dynamik uppstår mellan det strama och de mer fria, flytande strukturerna i målningarna; en rörelse och rytm som för tankarna till flödande jazzmusik. Likaså bryter de matta färgytorna i olika starka kulörer mot varandra, där jordiga ockratoner liksom mjuka pastellfärger möter rockigt svartvitt och bjärt orange, rött och blått.

Concrete Days (2020) är Moja Adlerssons femte separatutställning på Galleri Eklund.

Moja Adlersson (f. 1965) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Künstlerische Volkshochschule i Wien, Österrike liksom vid Borups Höjskole i Köpenhamn, Danmark. Konstnären har presenterats i ett flertal separat- och samlingsutställningar i Sverige, men även i Europa.


Over the years, Moja Adlersson has become increasingly inspired by Concrete Art and the geometrical expression with exact lines and right angles is now more prominent in her motifs than ever before. Concrete Art, as opposed to Abstract Art, refers to works that are completely free of any basis in observed reality, and have no symbolic features or meaning. Likewise, Adlersson’s paintings often do not represent reality – but are compositions of shapes, lines and fields of colour that make up their own concrete reality. Her paintings are compositions in their own right and appeal to the senses in a direct way.  

Forms are of the utmost importance in Moja Adlersson’s works – whether it is the actual shapes or the forms that emerge in between the shapes, they are all clearly and perfectly delineated. The geometrical lines are meticulously drawn with small, sharp brushes and tape; occasionally forming motifs that appear sacral in their exactness. Adlersson unites her angular lines with more playful and organic shapes that flow across the canvas and create an interaction that is atypical for Concrete Art. There is a strong visual dynamic between these components of the paintings and they have a certain movement or rhythm that is reminiscent of jazz music. Similarly, there is a noticeable contrast between the matte fields of colour, where earthy tones meet soft pastels, black and white as well as bright orange, red and blue.

Concrete Days (2020) is Moja Adlersson’s fifth solo exhibition at Galleri Eklund.

Moja Adlersson (b. 1965) resides and works in Stockholm. She has studied at Künstlerische Volkshochschule in Vienna, Austria as well as at Borups Höjskole in Copenhagen, Denmark. Adlersson has previously been exhibited in numerous solo and group exhibitions both in Sweden and in Europe.