LINA STENQVIST 19/3 – 8/4, 2020

METAMORFOSER

Startpunkten till Metamorfoser var molnformationer, närmare bestämt upplevelsen av att titta upp mot skyn och se hur molnen konstant är i rörelse, hur det sakta men säkert alltid sker någon typ av förskjutning. Ingenting är egentligen statiskt. Utställningen handlar alltså om övergående skeenden och rörelser av olika slag; den handlar om tid och föränderlighet, livsstadier, mänskliga relationer, kroppar och platser som ändras – vilka precis som molnen konstant övergår i något annat och får nya former och betydelser. I egenskap av både konstnär och religionsvetare är det precis denna typ av existentiella funderingar som föder Lina Stenqvists skapande.

Vi möts av verk med landskap som tycks omhöljda av en tjock dimma – kanske landskap som enbart genomgår en visuell förändring medan dimman ligger tät, eller landskap som sakta genomgår en mer beständig fysisk förändring över en längre tid. Målningarna är baserade på Stenqvists fantasier och minnesbilder av diverse naturupplevelser, så det att landskapen är snudd på oigenkännligt upplösta av dis kan även representera hur minnet av en viss plats ofta förändras eller bleknar med tiden. Konstnären beskriver själv att det handlar om att skapa mer intuitiva landskap eller själva sinnebilden av ett landskap, snarare än ett rent avbildande av natur. Målningarna går i dovt gråblått men likväl bjärt rött och ockra, och har ett romantiskt, mystiskt eller till och med melankoliskt sken över sig.

I utställningen syns även människofigurer som nedsänker sig själva i olika vattensamlingar och genomgår någon typ av fysisk eller spirituell transformation. Figurerna är ofta bortvända från oss eller görs otillgängliga för oss på annat sätt – en anonymitet som tydliggör hur Stenqvist uttrycker sig om mänskliga eller universella fenomen snarare än personlighetsspecifika sådana. De avskalade målningarna pockar inte högljutt på uppmärksamhet, utan det är en påtagligt tyst bildvärld som skildras, liksom figurerna och landskapen existerade i sitt eget vakuum. Ett stämningsfullt drag som påminner om uttrycket i Edward Hoppers måleri.

Lina Stenqvist (f. 1967) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid École Municipale des Beaux-Arts i Paris, Frankrike liksom vid Konstfack i Stockholm. Konstnären har presenterats i separat- och grupputställningar i Stockholm, och finns representerad i Haninge kommun och hos Statens konstråd. Metamorfoser är konstnären tredje separatutställning på Galleri Eklund.