LINA STENQVIST & ANN AHLBOM SUNDQVIST 11/5 – 4/6, 2021

GRUPPUTSTÄLLNING

I utställningen presenteras målningar av Lina Stenqvist i form av landskapsbilder som är mer eller mindre upplösta till formen. Målningarna är baserade på hennes fantasier och minnesbilder av diverse naturupplevelser, vilket kan resultera i dovt gråblåa landskap men likväl går de i bjärt röda och ockrafärgade toner. Hon beskriver själv att det handlar om att skapa mer intuitiva landskap eller själva sinnebilden av ett landskap, snarare än ett rent avbildande av natur. Dessa målningar har ett romantiskt, mystiskt eller till och med melankoliskt sken över sig. Stundtals är det något som skaver i landskapsbilderna och de ter sig inte helt och hållet trygga, utan det är något suggestivt som dröjer sig kvar vid betraktandet av dem.

Lina Stenqvist (f. 1967) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid École Municipale des Beaux-Arts i Paris, Frankrike liksom vid Konstfack i Stockholm. Konstnären har presenterats i separat- och grupputställningar i Stockholm. Stenqvist finns representerad i Haninge kommun och hos Statens konstråd.

Ann Ahlbom Sundqvist är en mycket mångfacetterad skulptör som behärskar att skapa verk i de mest olikartade av material. I utställningen syns ett urval av hennes skulpturer i granit, marmor och brons. Återkommande motiv i Ahlbom Sundqvists bildvärld är porträtt och olika typer av parkonstellationer liksom organiska former såsom blommor, frön och havsorganismer. Med en uppväxt på Västkusten och en konstant närhet till havs- och stenlandskap, sjöstjärnor och alger har frågor om vad som finns i haven, vad haven gör för oss och inte minst hur haven mår, alltid legat nära till hands för Ahlbom Sundqvist. Hennes verk är ofta inspirerade av just tidlösa, naturnära former från havets mångfald och mänsklighetens ursprung, så kallade livsformer som må vara känsliga och småskaliga men ändå besitter otrolig potential till att skapa spirande liv och balanserade ekosystem. I Ahlbom Sundqvists bildvärld blåses dessa väsentliga livsformer upp och mikroorganismernas förstorade skala indikerar deras omfattande bidrag och nytta i haven. 

Ann Ahlbom Sundqvist (f.1964) bor och är verksam i Stockholm och Bohuslän. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm, liksom vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Konstnären har haft mångtalet separat- och grupputställningar i Sverige. Ahlbom Sundqvist har även mottagit flera stipendier liksom konstnärliga gestaltningsuppdrag. Hon finns exempelvis representerad i Annedals bostadsområde HEBA i Bromma; Bonniers huvudkontor; Stockholms stad; Nacka kommun; Stockholms Universitet; Uppsala kommun; Avesta kommun; Halmstads kommun; Västmanlands läns landsting; Marks kommun.

Text av Sandrina Cerda, Galleri Eklund


The exhibitions presents paintings by Lina Stenqvist in the form of landscapes that are more or less dissolved and based on the artist’s fantasies and memories of various nature experiences. This might result in paintings of muted greyblue landscapes, but just as well bright red ones or in hues of ochre. Stenqvist describes how her paintings convey intuitive landscapes or the essence of them, rather than a pure depiction of nature. These works may appear as being romantic, mysterious or melancholic. Occasionally there appears to be something beneath the surface of these images and they do not seem completely safe, something lingers after watching her evocative landscapes.

Lina Stenqvist (b. 1967) resides and works in Stockholm. She attended École Municipale des Beaux-Arts in Paris as well as University of Arts, Crafts and Design in Stockholm. The artist has held several solo and group exhibitions in Stockholm. Stenqvist is represented at Public Art Agency Sweden and Haninge municipality.

Ann Ahlbom Sundqvist is a highly versatile sculptor who creates works in the most diverse of materials. The exhibition features a selection of her works in granite, marble and bronze. Recurring motifs in Ahlbom Sundqvist’s art are portraits and depictions of different constellations of couples, as well as organic shapes such as flowers, seeds and sea organisms. Growing up on the Swedish West Coast, Ahlbom Sundqvist was in constant proximity to sea- and stone landscapes, starfish and algae. Questions regarding what kind of organisms exists in the sea, what the sea does for living organisms as well as the health of the seas, have always been important to Ahlbom Sundqvist. Her works are often inspired by the timeless, natural shapes of maritime diversity and the origin of humankind. Molecules, seeds, jelly fish, sea urchins, mussels and corals may be small and sensitive but still possess incredible potential for creating budding life and balanced ecosystems. In Ahlbom Sundqvist’s art, these vital life forms and micro organisms are blown up in size and their increased proportions are a more accurate indication of their extensive contribution and benefit to the seas.

Ann Ahlbom Sundqvist (b.1964) lives and works in Stockholm and on the west coast of Sweden. She has studied at The School of Arts and Crafts in Stockholm, as well as at Gerlesborgsskolan in Bohuslän, Sweden. The artist has had many solo and group exhibitions in Sweden. Ahlbom Sundqvist has also received several scholarships and public commissions. She is represented in e.g. Annedal apartment complex HEBA in Stockholm; headquarters of Bonniers; Stockholm City; Nacka municipality; Stockholm University; Uppsala municipality; Avesta municipality; city council of Västmanlands län; Halmstad municipality.

Text by Sandrina Cerda, Galleri Eklund