MARIANNE DEGERMAN 15/4 – 6/5, 2021

SPEGLINGAR

Speglingar (2021)

Marianne Degerman intresserar sig för ljusets reflektion och seendet genom olika, transparenta skikt. Hon skapar målningar av urbana miljöer liksom vyer av heminteriörer, hav och trädgårdar. Eller för all del en harmonisk stund i form av en middag som åtnjuts på en terrass i solnedgången. Ibland figurerar människor i målningarna, ibland inte, men motiven återges alltid genom fönsterglasens eller solljusets speglingar. Kanske skulle man kunna säga att Degerman målar betraktandet i sig, då betraktaren av hennes målningar blir medveten om sitt eget seende och om avståndet mellan sig själv och det som skildras i målningarna.

Inspirationen till utställningen Speglingar kom för några år sedan under konstnärens resa till Berlin. Degerman traskade runt i staden och fotograferade ljusets speglingar; ett indirekt sökande och seende genom vilket hon bekantade sig närmare med de nya bildvärldarna i Berlins myller. Väl hemma i ateljén förändrade hon kompositionerna av fotografierna och adderade nya lager för att bilda motiv till målningarna. I utställningen syns sådana motiv från olika resmål i Europa, bland annat från en villa på Capri, men även från hennes hemmatrakter i Lindesberg.

För att åstadkomma verkens speglingseffekter målar Degerman i många olika skikt av hennes egenblandade äggoljetempera. Fönsterglasens speglingar läggs som en hinna och dess blänk och skuggor förvränger och bryter upp bildytorna i många olika moment, vilket också bryter upp perceptionen av målningarnas människor och miljöer. Reflektionerna i fönsterglasen skvallrar dels om ett utifrån-och-in perspektiv men likväl inifrån-och-ut; medan det i vissa fall rentav är svårt att bedöma var betraktaren befinner sig i förhållande till motiven – blickar vi inåt eller utåt? Inte bara blir detta visuellt effektfullt, men påminner även om att seendet eller förståelsen av omgivningen aldrig är entydig utan en fråga om subjektiv tolkning.

Marianne Degerman (f.1948) bor och är verksam i Lindesberg. Hon är bland annat utbildad vid Konstfack i Stockholm, på Konsthögskolan i Umeå liksom vid Nyckelviksskolan på Lidingö. Konstnären har haft mångtalet separat- och grupputställningar i Sverige men även internationellt. Degerman har mottagit flera konstnärliga gestaltningsuppdrag och finns exempelvis representerad i Sveriges riksdag; Statens konstråd; Stockholm kommun; Uppsala landsting; Umeå kommun; Sundsvall museum; Örebro kommun; Luleå länsmuseum; Kalmar landsting; Grafikens Hus; Piteå kommun; Stockholms landsting.

Speglingar (2021) är Marianne Degermans första separatutställning på Galleri Eklund.

Text av Sandrina Cerda, Galleri Eklund


Marianne Degerman is interested in the reflection of light and viewing the world through different transparent layers. She creates paintings of urban environments as well as views of home interiors, the sea and gardens. Or even a harmonious moment in the form of dinner enjoyed on a terrace at dusk. Sometimes people appear in her paintings, sometimes not, but the motifs are always reproduced through the reflections of window glass or direct sunlight. Perhaps one could say that Degerman paints observation itself, as the viewer of her works becomes aware of their own process of seeing and of the distance between them and what is depicted in the paintings.

To create the mirroring effects in her paintings, Degerman paints in several layers of an egg oil tempera which she mixes herself. The reflections of the window glass are laid like a thin membrane on the canvas – its shimmer and shadows distorting and fragmentizing the image surface into dynamic compositions. This also fragmentizes the perception of the people and environments depicted in the paintings. The reflections in Degerman’s window panes indicate an outside-in perspective as well as an inside-out perspective; while it in some cases is difficult to say where the viewer is in relation to the motifs – are we in fact looking in or out? Not only is this visually striking, but also a reminder that seeing or understanding one’s environment is never unambiguous but a matter of subjective interpretation.

Marianne Degerman (f.1948) resides and works in Lindesberg. She has studied at Konstfack University of Arts, Crafts and Design in Stockholm, Umeå Academy of Fine Arts and Lidingö Art School Nyckelviksskolan. The artist has held many solo and group exhibitions both in Sweden and internationally. Degerman has also received several public commissions and is represented in e.g. The Swedish Parliament; The Public Art Agency of Sweden; Stockholm municipality; city council of Uppsala; Umeå municipality; Museum of Sundsvall; Örebro municipality; Norrbotten County Museum; city council of Kalmar; The Grafik House; Piteå municipality; city council of Stockholm.

Mirroring (2021) is Marianne Degerman’s first solo exhibition at Galleri Eklund.

Text by Sandrina Cerda, Galleri Eklund