JONAS FALCK 14/1 – 4/2, 2021

NATURENS VINGSLAG

Naturfotografen och författaren Jonas Falck har sedan barnsben varit intresserad av att dokumentera det han ser ute i det vilda. Genom åren har detta intresse utvecklats från att enbart bege sig ut i naturen och skåda och dokumentera, till att även innefatta ett konstnärligt skapande.

Numer fotograferar Falck såväl i hans egen trädgård och det närliggande reservatet Hågadalen-Nåsten, som uppe i Norrland, nere på Öland eller för all del i södra Europa, Afrika och Asien. Oavsett plats är det alltid på riktigt – hans motiv är främst tagna från den vilda naturen och aldrig från arrangerade miljöer såsom på zoo eller i Fjärilshuset i Stockholm.

Ambitionen för Falck är att skapa lockande bilder med en särskild dynamisk energi som suger in betraktaren, och håller kvar dennes blick för en stund. Av vikt här är hans fäbless för att ofta fotografera i motljus, vilket skapar suggestiva silhuetter och antydningar till djurkroppar. Likväl har det renodlade formspråket, de dramatiska utsnitten och korta skärpedjupen ofta effekten av att betraktaren motiveras till att ta ett steg närmare bilden och ta sin tid att verkligen ta in vad det är som skildras. Falck beskriver det själv som en fin balansakt mellan ett dokumentärt avbildande och att skapa verk med välbalanserade kompositioner som gör bilderna harmoniska och sköna att vila ögonen på.

I många fall uppstår ett närmast intimt möte mellan konstbetraktaren och motiven i Falcks bildvärld. Han skapar en tydlig bildretorik och blickfång i bilderna, med bakgrunder som är diffusa eller nedtonade för att inte frånta fokus från betraktarens unika tillfälle att komma motivet nära. Den digitala efterbehandlingen av bilderna är också ett viktigt led i den konstnärliga processen, och används för att förtydliga det intryck som Falck själv fick ute på plats under fotograferingen. Detta kan innebära allt från sparsamma justeringar i ljus, kontraster och skärpa till att manipulera, spegla eller rentav helt radera vissa bildelement.

Genom Falcks lins får betraktaren uppleva skönheten i naturens flyktiga ögonblick, utan synliga spår av människans påverkan eller närvaro. I utställningen ”Naturens vingslag” ser vi vackra hägrar liksom en och annan ödla, fjäril, hjort och näckrosor. Samtliga verk är tagna under Falcks fotoresor till Indien, Costa Rica, Ungern, Spanien och Italien men även från här hemma i Sverige.

Jonas Falck (f.1963) bor och är verksam i Uppsala. Falck har gett ut ett flertal fotoböcker, nu senast ”Naturens Vingslag – Sverige och Nordnorge” respektive ”Naturens Vingslag – Södra Europa”. Han har även haft separatutställningar på olika håll i Sverige.

Text av Sandrina Cerda, Galleri Eklund


THE WINGBEAT OF NATURE

Jonas Falck photographs both near and afar; both in his own garden and in the nearby nature reserve of Hågadalen-Nåsten, as well as in Northern Sweden, Southern Europe, Africa and Asia. Regardless of location, his motifs are always shot from natural environments as opposed to arranged ones such as a zoo or The Butterfly House in Stockholm.

Falck’s ambition is to create alluring images with a certain dynamic energy that demands the viewer’s attention and keeps it there for a while. Of importance here is Falck’s preference for shooting in backlight, creating suggestive silhouettes and hints of forms and bodies.  The pared-down and clean style of the images, in combination with his dramatic compositions and short depths of field likewise motivate the viewer to approach the images and take a moment to absorb what is actually being depicted. Falck describes it as a fine balancing act between a documentary depiction of nature, and creating works with balanced compositions that are harmonious and comfortable to rest the eyes on.

Oftentimes, an intimate meeting arises between the art viewer and the motifs in Falck’s imagery. He creates a clear focal point in his images, with backgrounds that are out of focus or dimmed so as not to detract from the viewer’s unique opportunity to get very close to the subject of the image. Through Falck’s lens, the viewer can experience the beauty of nature’s many fleeting moments, without visible traces of a human presence or impact. In the exhibition “The Wingbeat of Nature” the viewer meets beautiful herons as well as the occasional lizard, butterfly, deer and water lilies. All works were shot during Falck’s past trips to India, Costa Rica, Hungary, Spain and Italy but also from here in Sweden.

Jonas Falck (b.1963) lives and works in Uppsala, Sweden. Falck has published several photography books, most recently “The Wingbeat of Nature – Sweden and Northern Norway” as well as “The Wingbeat of Nature – Southern Europe”. He has also held various solo exhibitions in Sweden.

Text by Sandrina Cerda, Galleri Eklund